Υποβολή Εργασιών

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των περιλήψεων και θα δημοσιευθούν όπως ακριβώς έχουν αποσταλεί.
Απαραίτητη προϋπόθεση παρουσίασης και δημοσίευσης της περίληψης αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

• Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις
• Να είναι υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την ανακοίνωση.
• Η γραμματοσειρά θα πρέπει να είναι η Arial με μέγεθος γραμματοσειράς 11 ενώ το κείμενο θα πρέπει να είναι σε μονό διάστημα
• Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να είναι με έντονα (bold) κεφαλαία γράμματα
• Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να γράφονται στην ονομαστική με κεφαλαία τα αρχικά γράμματα. Το επώνυμο θα πρέπει να ακολουθεί το αρχικό του ονόματος και κατόπιν να τίθεται υπό μορφή εκθέτη ο αριθμός που προσδιορίζει το φορέα (π.χ. Π. Παπαδόπουλος1). Αρίθμηση μόνον σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός ιδρύματα ή τμήματα
• Το επιστημονικό κέντρο θα πρέπει να αναγράφεται με italic με κεφαλαία τα αρχικά γράμματα. Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα επιστημονικά κέντρα, θα πρέπει η αντιστοιχία κέντρου και ονόματος να γίνεται με νούμερα και όχι με σύμβολα (π.χ. Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός”1) .
• Η περίληψη θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:
Εισαγωγή
Υλικό & Μέθοδος
Αποτελέσματα
Συμπεράσματα
Οι ανωτέρω τίτλοι θα πρέπει να γράφονται με έντονη (bold) γραφή.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αλλαγές παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου : CTM International S.A. τηλ 2103244932, email: abstracts@25psn.gr

CTM International SΑ 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 131, 115 21 Αθήνα
Τηλ: 210 3244932 – Fax: 210 3250660
Email: info@25psn.gr  Website: www.ctmi.gr